KEZDŐLAP / Polgármesteri hivatal / Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Szatymaz Község Önkormányzata – Szatymazi Polgármesteri Hivatal

Székhely/levelezési cím: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
Telefon: 62/583-560 Fax: 62/283-311
E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu
Honlap: www.szatymaz.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 62/583-560

A Hivatal ügyfélfogadásának rendje:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: nincs
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek: 8:00-12:00

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Barna Károly polgármester
62/583-560 – 13. mellék
polgarmester@szatymaz.hu

Dr. Makay Enikő jegyző
62/583-560 – 12. mellék
jegyzo@szatymaz.hu

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8–12 óra
Kedd: 8–12 óra
Szerda: 13–17 óra
Csütörtök: 8–12 óra
Péntek: nincs

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Polgármester Barna Károly
Tel.: 20-956-8786

Alpolgármester:
Dékányné Dr. Balogh Andrea
Tel.: 30-517-7820

Képviselők
Mezeiné Bérczy Sarolta 20-242-2823
Nagyné Dr. Hegedűs Anita 20-438-6602
Szabó Csaba 30-998-2404
Szél József 70-6840-175
Pölös László 30-229-7390

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
vezetője: Dr. Makay Enikő jegyző
székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. postacíme: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
telefon: 62/583-560
e-mail:  pmhivatal@szatymaz.hu
weblap: www.szatymaz.hu

A hivatali ügyintézők elérhetősége

 

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető: Feketéné Bárkányi Ilona igazgató
Székhelye: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42.
Postai címe: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42.
telefon:  62/583-520
e-mail: muvhaz@szatymaz.hu

Szociális ellátás (tanyagondnoki szolgáltatás és szociális étkeztetés esetében)
Szatymaz Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálat
székhely: 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. telefon: 62/583-520
pmhivatal@szatymaz.hu

Gyermek háziorvos:
Háziorvos neve: Dr. Kapus Katalin
Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
Telefonszáma: +36 62 283 101/14, +36 20 467 1908
Email: gyermekorvos.szatymaz@gmail.com

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nincs

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közalapítvány neve: Szatymazért Alapítvány
Székhelye: Szatymazi Polgármesteri Hivatal – 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon: 62/583-560
Kezelő szervének tagjai
Kuratórium elnöke: Varga Gusztáv
Kuratórium elnök h: Veres Tiborné
Kuratórium titkára: Dr. Szunyog Ágnes
Kuratórium tagjai: Dr. Völgyesi László, Matula Aranka Anikó, Nagyné Dr. Hegedűs Anita, Vass György

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
vezetője: Dr. Makay Enikő jegyző
székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. postacíme: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
e-mail: jegyzo@szatymaz.hu
weblap: www.szatymaz.hu

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményvezető: Feketéné Bárkányi Ilona (igazgató) Székhelye: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42.
Postai címe: 6763 Szatymaz, Dózsa u. 42. Vezetékes telefonszáma: 62/583-520
Elektronikus levélcíme: muvhaz@szatymaz.hu

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve: A Mi Lapunk
Kiadó neve és címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (6763 – Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
felelős szerkesztő: Kémeri Attila
A lap online példányai itt elérhetők

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/562-662
Fax: 62/562-601
Honlap: www.csmkh.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (IX.20.) sz. rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Szatymazi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi szabályzata

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóügyek
Hatáskör címzettje: Szatymaz Község jegyzője
Illetékességi terület: Szatymaz község közigazgatási területe

Eljáró ügyintézők
Szabó Andrea
Telefon: 62/583-560 – 15. mellék
E-mail: ado@szatymaz.hu

Általános igazgatás
Hatáskör címzettje: Szatymaz Község Jegyzője
Illetékességi terület: Szatymaz község közigazgatási területe
Ügytípusok:
·  birtokvédelem
·  kereskedelmi tevékenységek bejelentése, engedélyezése
·  ipari tevékenységek bejelentése, engedélyezése (telephelybejelentés-engedélyezés)
·  szálláshely-üzemeltetési engedély
·  közterület-használati engedély
·  fakivágási engedély

Eljáró ügyintézők
Dr. Czibere Márta
Dr. Szunyog Ágnes
Zónai Antal
Telefon: 62/583-560
E-mail:
igazgatas@szatymaz.hu
igazgatasugy@szatymaz.hu
kozterulet@szatymaz.hu

Szociális ügyek
Hatáskör címzettje: Szatymaz Község Jegyzője/ Képviselő-testület Humán Bizottsága
Illetékességi terület: Szatymaz község közigazgatási területe

Ügytípusok:
A 16/2021. (XII.10.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatások
A 12/2022.(VII.22) önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíjjal kapcsolatos eljárás

Eljáró ügyintézők:
Szanka Csilla
Könczölné Sás Krisztina
Telefon: +36 62 583 560

E-mail: nepjolet@szatymaz.hu

Formanyomtatványok és tájékoztatók letöltése

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  • A Mi Lapunk havi lap fenntartása
  • Helyi civil szervezetek támogatása
  • Szatymazi tanulmányi ösztöndíj pályázattal tanulók támogatása
  • Iskola-, óvodakezdési támogatás
  • Karácsonyi csomag biztosítása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből  finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Hulladékkezelési közszolgáltatás
Szilárd hulladék szolgáltató: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Folyékony hulladék Szolgáltató: Arany János vállalkozó (Sándorfalva, Kassai u. 12.)

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás Szolgáltató: Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Ivóvíz szolgáltatás Szolgáltató: Alföldvíz Zrt.
A közszolgáltatás igénybevételének rendjét, a fizetendő díjak mértékét a következő önkormányzati rendeletek szabályozzák:
-Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A hivatal által vezetett nyilvántartások az szatymaz.hu felület Nyilvántartások aloldalán érhetőek el:

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Lap neve: A Mi Lapunk
Kiadó neve és címe: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (6763 – Szatymaz, Dózsa György utca 42.)
felelős szerkesztő: Kémeri Attila
1850 nyomtatott példány
A lap nyomtatott példányai ingyenes terjesztéssel kerülnek a település postaládáiba.
A lap online példányai itt elérhetők

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A testületi szerv működésére vonatkozó szabályokat Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  11/2019 (IX.20.) sz. rendelete szabályozza.
Az ülések jegyzőkönyvei, szavazás adatai a település hivatalos oldalának Képviselőtestület/Jegyezőkönyvek menüpontja alatt elérhetők.

A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Elérhetők a szatymaz.hu oldal Képviselőtestület/Előterjesztések menüpontján.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Elérhetőek a www.szatymaz.hu oldal Kifüggesztések menüpontja alatt

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A pályázatok a szatymaz.hu oldal alábbi aloldalain jelnnek meg:
HÍREK
LAKOSSÁGI PÁLYÁZATOK

A közérdekű adatokmegismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény intézésének részletes szabályait a Szatymazi Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok megismerésének szabályzata tartalmazza. Az igény előterjesztésére szolgáló nyomtatvány megtalálható a szabályzat 2. mellékletében.
Tájékoztató és nyomtatvány közérdekő adatigényléshez

Gazdálkodás, pénzügy – Somogyiné Tóth Krisztina
Igazgatás – Dr. Czibere Márta
Település-üzemeltetés – Izsákné Kövesdi Gabriella
Szociális igazgatás – Szanka Csilla

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nincs

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatásadott szervre vonatkozó adatai

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nincs

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési  feltételek

nincs

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nincs

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Éves költségvetés > https://or.njt.hu/eli/v01/726720/r/2023/4

Éves költségvetési beszámoló > https://or.njt.hu/eli/v01/726720/r/2023/10

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

https://or.njt.hu/eli/v01/726720/r/2023/4/2023-09-01


1.
  Önkormányzat létszáma:
a) – fő állású polgármester 1 fő
b) – fő állású közalkalmazott 2 fő
c) – részmunkaidős közalkalmazott 1 fő
d) – fő állású munkavállaló 7 fő

2.  Polgármesteri Hivatal létszáma:
a) – fő állású köztisztviselő 16 fő
b) – fő állású munkavállaló 1 fő

3.  Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:
a) – fő állású igazgató 1 fő
b) – fő állású kulturális dolgozó 4 fő
c) – részmunkaidős kulturális dolgozó 1 fő

.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

nincs

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nincs

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Civilek támogatásáról szóló döntések elérhetőek:

https://site.szatymaz.hu/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Megszakítás