KEZDŐLAP / Hirdetőtábla / Lakossági pályázatok

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása az esélyteremtés érdekében. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezete a települési, illetve a megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmény által nyújtott támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői és koordinációs, valamint a települési és megyei ösztöndíj-pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el, míg az elbírálást a települési és megyei önkormányzatok végzik.

 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.


A pályázók köre

„A” típusú pályázat:

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíjat már nem folyósítják.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen

„B” típusú pályázat

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt;
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges! (Elérése: https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, eredeti példányban a települési önkormányzatnál kell benyújtani. A beadvány csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes (csatolandó mellékletek elérhetőek a www.szatymaz.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatalban), ezek bármelyikének hiányában a pályázat formai hibásak minősül.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A szociális rászorultság igazolására a résztvevő köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét.

Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelen esetben az 57.000.- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő család esetén öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, jelen esetben a 71.250.- Ft-ot.

Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a) pontja:

  • a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát;
  • egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.

 A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Bővebb információt és a szociális rászorultság igazolására vonatkozó nyomtatványokat megtalálja az https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok is.

Részletes információt kaphatnak a (62) 583-560/20 telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban.

Letölthető pályázati dokumnetumok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) rendelete 10/A. §-a alapján óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

  • A támogatás megítélésének feltétele, hogy a család vagyonnal nem rendelkezik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át (71.250,- Ft-ot);
  • a pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai és nappali munkarendű középfokú oktatásban részt vevő gyermek;
  • a támogatás mértéke 6.000,- Ft/gyermek.

A beiskolázási támogatás iránti kérelmet 2021. augusztus 01. napjától 2021. október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a www.szatymaz.hu oldalról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatalban, leadni is a hivatalban szükséges.

Szatymaz Községi Önkormányzat

Skip to content