KEZDŐLAP / Hirdetőtábla / Lakossági pályázatok

Szatymaz Község Önkormányzata

a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,

ezennel kiírja 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A részletes kiírás az alábbi linken található:

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:

 1. a) 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
 2. b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes kiírás az alábbi linken található:

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023 évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelen esetben az 57.000.- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő család esetén öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, jelen esetben a 71.250.- Ft-ot.

Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a) pontja:

 • a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát,
 • egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes (csatolandó mellékletek elérhetőek az alábbi linkeken és a Polgármesteri Hivatalban).  A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásak minősül.

Fedlap, segédlet a csatolandó mellékletekhez – A

Fedlap, segédlet a csatolandó mellékletekhez – B

Jövedelemnyilatkozat

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/20 mellék telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban.

Pályázati felhívás

Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot ír ki a településen lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók részére.

Pályázat benyújtásának feltételei: a pályázó

 • Szatymaz községben állandó lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezzen,
 • magyar állampolgár legyen,
 • közoktatási intézmény nappali tagozatának 7–13. évfolyamán tanuljon,
 • a pályázat benyújtásakor a 12. életévét már betöltötte, de a 20. életévét még nem,
 • a pályázónak nincs igazolatlan hiányzása,
 • a pályázónak a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi osztályzatainak átlaga (tanulmányi átlag számításánál a magatartás és szorgalom jegyek kivételével valamennyi osztályzattal minősített tantárgy számít; az átlagot két tizedes pontossággal kell számolni kerekítés nélkül):
  • általános iskolás tanuló esetében: 4,80 vagy afeletti,
  • középiskolás tanuló esetében: 4,70 vagy afeletti.

A pályázat elbírálásánál további pontokat jelent:

 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben nemzetközi, országos, megyei és városi tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen elért helyezés,
 • államilag elismert nyelvvizsga,
 • hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet.

Az ösztöndíj havi összege:

 • általános iskolai tanulmányokat folytató, illetve középiskolai tanulmányait kezdő tanulók esetében legfeljebb havi 5.000 Ft,
 • középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében legfeljebb havi 10.000 Ft.

Az ösztöndíj összege 10 hónapra (egy tanulmányi évre) szól. A megállapított ösztöndíjat egy összegben utaljuk át. Az ösztöndíj ugyanazon diák részére több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani:

 • személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban, vagy
 • postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.).

 Csatolandó mellékletek:

 • a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,
 • a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • életévét betöltött pályázó esetén a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
 • többletpontot igazoló dokumentumok:
  • művészeti, tanulmányi és sportversenyek előző tanévben elért eredményeit igazoló dokumentum,
  • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány,
  • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, akinek pályázata formailag vagy tartalmilag érvénytelen, pályázata határidőn túl érkezett be, valamint más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló:

 • magántanulóként folytatja tanulmányait,
 • tanuló jogviszonya megszűnik vagy szünetel,
 • tartósan külföldre távozik, vagy
 • szatymazi lakó- vagy tartózkodási helye megszűnik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázat elbírálásáról a pályázó 2022. október 31. napjáig írásbeli értesítést kap.

A pályázati adatlap elérhető a www.szatymaz.hu oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Szanka Csilla szociális és igazgatási ügyintézőnél személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy a +36-62/583-560/20-as telefonszámon lehet.

Megszakítás