Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Pályázati felhívás

Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Szatymaz Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Szatymaz Községi Önkormányzat, 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefonszám: 06-62/583-560
E-mail:
pmhivatal@szatymaz.hu


2. A pályázat célja:
Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése


3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános


4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület
Szatymaz
belterület 300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett beépítetlen terület 713 m2

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.
Az ingatlan közművesítve (víz, szennyvíz, áram és gáz) kerül értékesítésre.
Az ingatlan per- tehermentes.
Az ingatlan vételárát a kiíró az alábbiak szerint határozza meg:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület Ár
Szatymaz
belterület
300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett
beépítetlen
terület
713 m2 8 100 000 Ft + ÁFA

5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szatymaz Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.


6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok kizárólag az Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott Pályázati
Adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap a
www.szatymaz.hu honlapon és
Szatymazi Polgármesteri Hivatalban elérhető.

Az ajánlatot tartalmazó Pályázati Adatlapot zárt borítékban kell benyújtani
személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba.
A zárt borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni:

Szatymaz belterület 300/22 hrsz. ingatlanra tett
ajánlat esetén:
„Pályázati ajánlat a Szatymaz, belterület
300/22 helyrajzi számú, 6763 Szatymaz,
Árpád utca 82. című ingatlan megvételére”

7. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat akkor érvényes, ha a meghatározott árat megadja az ajánlattevő. Több
érvényes ajánlat esetén Szatymaz Község Képviselő-testülete ártárgyalást tart, ahol az
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati ár vonatkozásában kizárólag felfelé, legalább
100 000 forintos árlépcső alkalmazásával módosíthatja. Erről a bontást követően az
érintett ajánlattevőket rövid úton értesíti az Önkormányzat.

Az ártárgyalás időpontja: 2023. október 19. 16:00
Az Önkormányzat a pályázatok nyerteseivel az adásvételi szerződést legkésőbb az
elbírálást követő 15. napon köti meg.


8. Az ajánlat tartalmi elemei, a pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó nevét, anyja nevét, születési helyét idejét, lakóhelyét, tartózkodási
helyét, elérhetőségét,
– a pályázat tárgyát képező, megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát, területét,
megnevezését, természetbeni elhelyezését,
– a pályázónak nyilatkozni kell az ingatlan vételárának megfizetéséről
– nyilatkozat az alábbi feltételek vállalásáról:
– a pályázó vállalja az ingatlanon lakóépület építését 5 éven belül és a pályázó
köteles a lakóépület építésére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az erről
szóló igazolást (hatósági bizonyítvány) az Önkormányzatnál határidőn belül
benyújtani
– a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingatlanra beépítési kötelezettség
és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban az új lakóépület felépítésére vonatkozó igazolás (hatósági
bizonyítvány) benyújtásáig (az Önkormányzat tájékoztatja a pályázót, hogy a
beépítési kötelezettség és az elidegenítési és terhelési tilalom törlése az ingatlannyilvántartásból az ingatlan tulajdonos kérelmére történik majd a vállalt feltételek,
a beépítési kötelezettség teljesítése után),
– a vételár egy összegben, átutalással történő megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázati felhívásban foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó
nyilatkozatot,

– nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó, hozzájárul, hogy az Önkormányzat
a pályázatban megadott adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje,
feldolgozza, a bírálóknak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze.
A pályázati eljárásban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.
A vételár megfizetése kizárólag egy összegben átutalással lehetséges.


9.
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2023. október 18. 12:00


10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
A Gazdasági Bizottsági ülése. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv
készül.


11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van.


12. A pályázati eljárásra, az ingatlanra vonatkozó további információ kérése, az
ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpont egyeztetés:
06-62/583-560


13. Egyéb információk:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
– a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei
(ügyvédi költség, földhivatali eljárási díj, stb.) a vevőt terhelik.
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő letelte után nyújtották be,
– olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton


14. Egyéb tájékoztatás:
A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy a az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson
felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő
információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.


15. Jogfenntartó nyilatkozat:
A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati
eljárás során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A
tulajdonos Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok
esetén is – saját döntése alapján indoklás nélkül- eredménytelennek nyilváníthatja,
illetve – saját döntése alapján indoklás nélkül- jogosult a nyertes ajánlattevővel történő
szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos
Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos

Önkormányzattal szemben a z ajánlattevő nem jogosult semmilyen igényt – ideértve
különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó
vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy
eredménytelenné nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi
szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésében.


Szatymaz Községi Önkormányzat

Megszakítás
%d bloggers like this: