Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szatymaz Község Önkormányzata

a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,

ezennel kiírja 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A részletes kiírás az alábbi linken található:

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:

  1. a) 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
  2. b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes kiírás az alábbi linken található:

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023 évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelen esetben az 57.000.- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő család esetén öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, jelen esetben a 71.250.- Ft-ot.

Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a) pontja:

  • a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát,
  • egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes (csatolandó mellékletek elérhetőek az alábbi linkeken és a Polgármesteri Hivatalban).  A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásak minősül.

Fedlap, segédlet a csatolandó mellékletekhez – A

Fedlap, segédlet a csatolandó mellékletekhez – B

Jövedelemnyilatkozat

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/20 mellék telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban.

 

Megszakítás
%d bloggers like this: